Grupp och ledarskapsutveckling

Samverkansprocess

Vårt utvecklingsprogram för grupp och ledarskapsutveckling fokuserar på samverkansprocessen. Genom olika övningar med upplevelsebaserad inlärning som grund skapas förutsättningar för att studera gruppens kommunikation och dess beslut.

Övningarna är upplagda så att deltagarna tvingas att tänka, planera, och till sist agera som ett fullgott team med ett effektivt ledarskap. Alla övningar genomförs utomhus, på ett sådant sätt att deltagaren befinner sig i en "trygghetszon". Där kan deltagaren belysa sin del i gruppen och så att den egna attityden bidrar till gruppens framgångar. Övningarna leds av våra handledare som kopplar varje övning till en processinriktad genomgång och uppföljningssamtal i gruppen.

Målet för detta är att tydligöra gruppens mönster, beteenden och värderingar. Detta sedan kan jämföras med den dagliga arbetssituationen och förbättra gruppens sätt att arbeta samt hantera den mellanmänskliga
processen Oftast anknyter handledaren till olika teorier för gruppers utveckling och klargör på så sätt den
egna gruppens utveckling.

Engagemang

Flertalet av övningarna är av äventyrlig karaktär och kräver både uppoffring och engagemang utöver det vanliga. Det är engagemanget som är det viktiga. Genom vårt program, som sätter varje deltagare i gruppen i en situation där alla måste ta ett ansvar, skapar vi en annorlunda miljö i motsats till en traditionell föreläsning där vi istället lyssnar till teorier om gruppsamverkan och ledarskap.

"Learning by doing"

Vid anläggningen finns ett antal fasta banor för olika övningar av varierande karaktär. Alla övningar och spel är upplagda så att deltagaren måste fokusera på planering, analys, organisation och kommunikation.

Både gruppen och den enskilde ges tillfälle att förbättra sitt beteende och bearbeta detta aktivt. Utvecklingen sker genom " learning by doing", det vi idag kallar upplevelsebaserad inlärning.

Självklart har varje deltagare ansvaret för sin egen utveckling och vi tvingar därför ingen att genomföra ett moment som denne vill avstå ifrån. Ett sådant val stöds både av handledaren och gruppen och är ett enskilt ansvar. Dock är vissa övningar t.ex. de sk "tillitsövningarna", där den egna rädslan skall hanteras, undantagna. Handledaren poängterar då målet med övningen utan att för den skull tvinga deltagaren.

Förberedelser

Vårt program når bästa resultat då det kan anpassas efter varje grupps behov. Vi måste få veta en del om era relationer och arbetssätt redan innan ni kommer till oss. Vi besöker gärna er och genomför en analys om så är nödvändigt för att lägga upp ett program med er. Vi har en lång erfarenhet och har arbetat med många företag i flera år. Våra handledare har en seriös och professionell utbildning samt erfarenhet från flera områden inom arbetslivet. Självklart har alla hos oss en gedigen känsla för vildmark och friluftsliv.